• Lakovací linka
  Lakování kovových pasů technologií Coil Coating
 • Hutní výroba
  Výroba slitin a předslitin neželezných kovů (Al, Cu)
 • Dělící centra
  Dělení svitků na pásky a tabule, přesné přístřihy
 • Profilovací centra
  Výroba výztužných tenkostěnných profilů z FeZn pásky
 • Střechy Comax
  Výroba moderních plechových krytin
csende

UDRŽITELNOST

METAL TRADE COMAX, a.s. (dále jen MTC) chápeme udržitelnost jako schopnost uspokojení základních potřeb dneška bez kompromitování současné a budoucí generace. K zachování zdrojů ve čtyřech propojených oblastech, a to v oblasti lidského kapitálu, v sociální, ekonomické a environmentální oblasti, známých jako čtyři pilíře udržitelnosti, používáme inovační programy a nová řešení pro udržitelný rozvoj a zároveň pro formování našeho zodpovědného podnikání a zvyšování naší hospodářské úspěšnosti.

Do své strategie jsme začlenili konkrétní kroky, které povedou k rozvoji ve všech oblastech udržitelnosti, protože si uvědomujeme svou odpovědnost za možný vliv našich činností na tyto oblasti a zejména na životní prostředí.

    

Současnost v METAL TRADE COMAX, a.s.

Současná politika MTC pro ochranu životního prostředí je postavena na dlouhodobé aplikaci zákonných povinností. Pracujeme v souladu se zákonem o integrované prevenci č. 76/2002 Sb. v rámci legislativního rámce zákonů a předpisů Evropské unie o průmyslových emisích Industrial Emissions Directive 2010/75/EU (IED). Ochrana životního prostředí je nedílnou součástí naší firemní politiky – od roku 2005 jsme certifikovaní dle ISO 14001 Environment management.

Pro naše výrobky z provozu lakovací linky máme zpracovanou studii LCA (Life Cycle Assessment) podle pravidel mezinárodního systému EPD  pro kategorii produktů EPD-PCR – Stavební produkty. Výstupem této studie je vypracování EPD (Environmental Product Declaration) pro lakované pasy v souladu s normami ISO 14025:2006 a EN 15804:2015+A2:2019. Studie LCA a EPD vycházející z dat za rok 2021 jsou založeny na systémové hranici „od kolébky k bráně“ (Cradle to gate) se zahrnutím fáze konce životního cyklu a potenciálu opětovného použití a recyklace.

Studii LCA zpracováváme i pro výrobky hutního provozu na základě návrhu pravidel mezinárodního systému EPD pro kategorii produktů EPD-PCR – Základní hliníkové výrobky a speciální slitiny. Po konečném schválení pravidel mezinárodního systému EPD bude zpracováno EPD prohlášení pro slitiny neželezných kovů.

Studie byly vypracovány na základě sběru dat za rok 2021 a od tohoto data bude sledován vývoj všech výsledků vycházejících ze studie, především uhlíkové stopy našich výrobků. Toto budou výchozí data pro hodnocení vlivu výrobků na životní prostředí při zavádění nových technologií či optimalizaci zdrojů.      

Výrobní programy naší společnosti mají vliv na životní prostředí poměrně výrazný, proto už dnes v provozech využíváme technologie, které šetří životní prostředí a jsou v souladu s cirkulární ekonomikou.

Provoz Lakovací linka – kde při nanášení nátěrového systému na kovový substrát a jeho následném  vypalování jsou eliminovány spaliny rekuperačním způsobem dospalováním výparů ředidel, tím se zabrání úniku uhlovodíků do ovzduší. Získaná energie je zpět využita ve výrobním procesu při vypalování barev pro ohřev oplachových vod a pro vytápění výrobních prostor.

V rámci provozu provádíme i 100% recyklaci ředidel. Znečištěné ředidlo je vakuovou destilací zregenerováno a čisté ředidlo se vrací do výroby.

Hutní provoz – celým svým výrobním programem napomáhá šetřit životního prostředí, protože cca 96% vstupních surovin jsou recykláty, kovové šroty.

Některé druhy surovin jako třísky a piliny z obrábění jsou znečištěné řeznými emulzemi, ty je nutné odstředit. Pro další zpracování těchto emulzí byly pořízeny sedimentační nádrže na separaci oleje, který je následně možné recyklovat nebo při likvidaci využít jako topné médium.   

Zabýváme se recyklací hliníku a cílenou osvětou zapojujeme i veřejnost do sběru separovaného hliníkového odpadu, který se následně používá v naší metalurgické výrobě. Do tohoto recyklačního projektu se zapojilo více než 100 škol, které shromáždily více než 4 600 kg hliníku.


Kroky do budoucna

Oblast životního prostředí

Cílem MTC je podniknout kroky vedoucí k udržitelnosti, cirkulární ekonomice a uhlíkové neutralitě. Zavázali jsme se do roku 2035 snížit svou uhlíkovou stopu o 60 % ve srovnání s úrovní roku 2021 a to a do roku 2050 se stát uhlíkově neutrálními.

Daných cílů plánujeme dosáhnout těmito kroky:

Přechod na čistou energii, a to analýzou možností nákupu zelených energií; zejména u elektrické energie se zaměříme na zvýšení množství elektřiny s nízkými a nulovými emisemi uhlíku.

Další prostor pro zlepšování nabízí investice do nových technologií v připravovaných projektech. U investice do nové lakovací linky zvažujeme substituci plynových komponent výrobního zařízení za elektrická.

Využití obnovitelných zdrojů chceme realizovat instalací fotovoltaických panelů. V průběhu roku 2023 plánujeme instalaci panelů o celkovém výkonu 3,52 MWh, z toho v areálu firmy ve Velvarech 1,91 MWh, v lokaci SC Kolín 0,81 MWh a v PC Litovel 0,8 MWh. Elektrická energie z těchto obnovitelných zdrojů by mohla pokrýt až 20 procent roční spotřeby elektřiny.

Další možnost úspor vidíme v rekuperaci, tedy zpětném získávání energie. Využitím odpadního tepla z indukčních pecí v hutním provozu je možné získávat až 200 kW tepla vhodného k vytápění sociální a administrativní budovy.

Chceme optimalizovat vstupní suroviny intenzivnější spoluprací v dodavatelském řetězci s výrobci směřujícími k uhlíkové neutralitě a odpovědnými v rámci cirkulární ekonomiky.

Výrazné zlepšení uhlíkové stopy našich výrobků lakovaných pasů, a tak jejich vlivu na životní prostředí přinese rozšíření spolupráce s dodavateli dodržujícími principy GreenDeal a nákupem zelené oceli. Již nyní spolupracujeme s předním výrobcem oceli, od kterého jsme nakoupili prvních 1 500 tun „zelené oceli“.

U slitin neželezných kovů máme také prostor ke snížení uhlíkové stopy – nákupem některých legur (čistých kovů) z recyklovaných zdrojů lze optimalizovat složení vstupních surovin v hutním provozu.

Naším cílem je přispívat k oběhovému hospodářství ve všech fázích naší výroby zpracováním recyklovaného materiálu, snižováním a recyklací našeho odpadu a výrobou recyklovatelných produktů.

Jsme si vědomi značného množství recyklovaného odpadu, který pochází z obalových materiálů. Proto spouštíme účinnější systém evidence a správy obalových materiálů, který nám pomůže odpady z obalů lépe separovat a poté efektivněji recyklovat.


Oblasti lidského kapitálu, oblast sociální, oblast ekonomická

V MTC usilujeme o vytváření atraktivních pracovních míst v bezpečném a zdravém pracovním prostředí. Poskytujeme přístup k osobnímu a profesnímu rozvoji všem zaměstnancům a podporujeme otevřenou komunikaci.

Je důležité starat se o zaměstnance a jejich bezpečnost. Pravidelně je školíme a vzděláváme v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a snažíme se je pozitivně motivovat k dodržování jejích pravidel.

Tematickými školeními zaměřenými na konkrétní potřeby se snažíme rozvíjet úroveň kvalifikace zaměstnanců.

Dobré vztahy vytvářejí lepší pracovní prostředí. Proto několikrát do roka pořádáme firemní akce a teambuildingy, abychom upevnili naše vztahy. 

Pro zaměstnance bychom chtěli vytvořit vhodné prostředí nejenom v pracovním procesu, ale i mimo něj, proto pracujeme na projektu výstavby bytových domů prioritně pro zaměstnance.

I zde myslíme zároveň na životní prostředí – nové bytové domy budou mít energetický průkaz, budou vytápěné tepelnými čerpadly (voda-voda s vrty) a solárními panely o výkonu cca 3x 60 kWp.

Pro zlepšení sociálního prostředí ve spojení s životním prostředím plánujeme vysadit 150 stromů za nově vystavěnou halou pro přípravu vstupních materiálů do hutního provozu.

A v okolí provozovny STŘECHY COMAX plánujeme vytvořit „odpočinkovou zónu“ s okrasnou a užitkovou zahradou, s možným budoucím využitím areálu pro chov domácích zvířat.


Pro METAL TRADE COMAX, a.s. jsou důležité jak dlouhodobé dobré vztahy s obchodními partnery v dodavatelsko-odběratelském řetězci a vztahy s veřejnými orgány, tak spokojenost zaměstnanců. Věříme, že vzájemné synergie a spolupráce mohou podpořit naše úsilí ve všech oblastech udržitelného prostředí a že společně můžeme všichni postupovat rychleji vpřed.

Zákaznický portál

Vstupte: portal.mtcomax.cz

Aktuálně

PF 2024

Přejeme Vám šťastný nový rok!

Vyšel COMIX 2023

8. ročník firemního zpravodaje MTC, a.s.

Základní kámen bytů COMAX poklepán

Developerský projekt slavnostně zahájen

Sdílejte naši radost s námi

Krytina Comax září na historické památce

Školní sběr hliníku 2022/23 zná vítěze

Děkujeme účastníkům za výborné výsledky

Lakovací linka COMAX oslavila 50 let!

Děkujeme našim partnerům za spolupráci

Kolaudace přivítala stovku hostů

Pobočka Litovel představila technologické přírůstky

Nová hala v Litovli zahájila provoz

Výroba svařovaných profilů v Comaxu roste

COMAX na výstavě STŘECHY PRAHA

26.000 návštěvníků zavítalo v únoru do Letňan

Výroba SDK profilů na nové adrese

Profily pro suchou stavbu se rodí v Kolíně

Zkolaudována nová hala COMAX

Recyklace hliníku od podzimu 2022 v novém

Navštivte také

Střechy COMAX logo Střechy COMAX továrna MTC Kolín